Cel Stowarzyszenia

Opis działalności Stowarzyszenia:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządową wykonujemy zadania publiczne w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych
 • edukacji diabetologicznej,
 • działalności charytatywnej.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez Sejm, Rząd Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.

2. Współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.

3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez:

 • działalność wydawniczą
 • szkolenia
 • turnusy rehabilitacyjno
 • szkoleniowe
 • prasę, radio, telewizje, Internet

4. Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo propagowane przez:

 • spotkania głównie w kołach
 • organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych
 • organizowanie uroczystości jubileuszowych, jak i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

5. Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków poprzez:

 • poradnictwo prawne
 • reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji
 • udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej
 • aktywizację zawodową poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku pracy
 • udzielaniu pomocy w wyjściu z uzależnień
 • rozwój informatyzacji komputerowej ogniw terenowych
 • organizowanie i prowadzenie badań oraz prac rozwojowych z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb diabetyków

6. Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.

Skip to content